Przeliczenie emerytury art. 110

Przeliczenie emerytury górniczej art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z najczęściej wybieranych – obok art. 110a – sposobów podwyższenia świadczenia górniczego. Aby skutecznie przeliczyć emeryturę górniczą w oparciu o art. 110 niezbędne jest zapoznanie się z treścią tego przepisu oraz jego dokładne zrozumienie. Zanim przystąpimy do jego interpretacji, warto poznać wskazówki, którymi należy się kierować:

  1. decyzja odmowna wydana przez ZUS nie świadczy o tym, że nie mamy prawa do przeliczenia emerytury górniczej. Decyzja świadczy o tym, że w ocenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie może on przeliczyć emerytury, gdyż nie zostały spełnione niektóre przesłanki prawne. ZUS bardzo często błędnie ocenia zebrany materiał dowodowy lub nie jest uprawniony do przyjęcia dokumentacji pobocznej.
  2. warto, aby samemu wskazać lata, które chcemy przyjąć do przeliczenia świadczenia. W innym przypadku ZUS przyjmie najkorzystniejszy wskaźnik (często bez wpływu na wysokość świadczenia), a tym samym organiczny nam możliwość przeliczania emerytury w przyszłości.

Przeliczenie emerytury górniczej art. 110 – podstawowe informacje

Artykuł 110a ustawy emerytalnej mówi o ponownym obliczeniu wysokości świadczenia. Świadczenie to może zostać obliczone tylko w przypadku, gdy zostało przyznane na starych zasadach (np: emerytura górnicza). Przepisy te w większości odnoszą się do kwoty bazowej, która w emeryturze górniczej odgrywa bardzo istotną rolę.

Pamiętaj! Składaj wniosek o przeliczenie emerytury z należytą rozwagą! Brak zachowania ostrożności być może umożliwi Ci przeliczenie emerytury jeden raz, a nierzadko przez pośpiech i nieznajomość przepisów górnicy mogliby przeliczać emeryturę przez wiele lat. Jeżeli chciałbyś przeprowadzić analizę Twojej sprawy lub zasięgnąć doradztwa – skontaktuj się ze mną.

Omówienie artykułu 110 ustawy o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Przeliczenie emerytury w oparciu o zarobki z określonego okresu czasu

Oznacza to, że przeliczenie emerytury górniczej art. 110  odbywa się tak jak zostało to opisane w art. 15 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Czyli dla przeliczenia emerytury z art. 110 należy przyjąć zarobki z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat przed rokiem złożenia wniosku albo z 20 lat wybranych z pełnego okresu zatrudnienia. W każdym z tych okresów (10 albo 20 lat), bez względu, którą drogę wybierzemy musi nachodzić na czas po przyznaniu świadczenia. Oznacza to, że albo górnik musiał być zatrudniony i odprowadzać składki po przejściu na emeryturę albo prawo do emerytury musiał zostać przyznane decyzją ZUS jeszcze, kiedy górnik był zatrudniony w kopalni (bardzo częsty przypadek).

Przykład: Jan pracował na kopali od kwietnia 1965 roku oraz nabył prawo do emerytury górniczej w maju 1990 roku. W maju 1990 roku złożył wniosek o emeryturę. ZUS w czerwcu 1990 roku wydał decyzję, w której przyznał prawo do świadczenia od dnia nabycia prawa, czyli od 5 maja 1990 roku. Jan otrzymał decyzję 30 czerwca 1990 roku i z dniem 1 lipca przestał pracować na kopalni – rozpoczął pobieranie emerytury. Oznacza to, że Jan odprowadził składkę w części po przyznaniu świadczenia, gdyż był zatrudniony po przyznaniu świadczenia. Oznacza to, że Jan ma prawo do przeliczenia emerytury górniczej, nawet jeśli nie podjął zatrudnienia po przejściu na emeryturę.

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru

Kolejną przesłanką, która musi zostać spełniona, aby przeliczenie emerytury mogło się odbyć jest wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, który – jak powyższy przepis wskazuje – musi być wyższy od poprzedniego.

Przykład: Jan przechodząc na emeryturę w 1990 roku musiał wykazać zarobki z 3 lat zatrudnienia, na tej podstawie ZUS obliczył wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynoszący 244%. W chwili obecnej Jan, aby skorzystać z prawa do przeliczenia emerytury musi wykazać 10 lat albo 20 lat zarobków. Jeżeli ustalony wskaźnik będzie wyższy od poprzednio ustalonego i wyniesie np.: 245% – Jan będzie miał prawo do przeliczenia emerytury.

Ważne, aby potrafić wykazać odpowiednie zarobki. Zdarza się, że już na początku swojej drogi o przeliczenie emerytury górniczej uzyskasz informację, że dokumentacja została zniszczona. Na tego typu zdarzenia odpowiadam we wpisach: gdzie szukać dokumentacji archiwalnej, dlaczego dokumentacja archiwalna została zniszczona oraz jak szukać dokumentacji archiwalnej.

2. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest wymagany od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, w myśl ust. 1, nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co najmniej 130%.

Ustęp drugi art. 110 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS mówi o tym, kiedy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (WWPW) nie musi być wyższy od poprzedniego.

3. Okres ostatnich 20 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, obejmuje okres przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z uwzględnieniem art. 176.

Jak wspomniano powyżej art. 110 odwołuje się do art. 15 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Do przeliczenia emerytury górniczej należy wykazać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarobki) z 10 kolejnych wybranych z ostatnich 20 lat albo 20 lat z okresu pełnego zatrudnienia. Okres ostatnich 20 lat, z których wybierane jest 10 kolejnych lat liczony jest przed rokiem złożenia wniosku, a nie jak przy przyznawaniu prawa do emerytury górniczej – przed rokiem złożenia wniosku o nabycie emerytury. Oznacza to, że nie następuje swojego rodzaju cofnięcie się w czasie do aktywności zawodowej sprzed lat.

art. 110 a art. 110a ustawy emerytalnej

Odpowiednie zrozumienie oraz umiejętność zastosowania w praktyce art. 110 oraz art. 110a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na zabezpieczenie interesu emeryta w zakresie możliwości przeliczania świadczenia emerytalnego na wiele lat!

O tym, czym jest artykuł 110a oraz w jaki sposób działa wyjaśniam w artykule: przeliczenie emerytury z art. 110a. Oczywiście, współdziałanie obu przepisów oraz norm wynikających z ich zastosowania będzie możliwe wówczas, gdy osiągniemy odpowiedni poziom zarobków, a przez to odpowiednią wysokość wskaźnika podstawy wymiaru (WWPW).

Przykład: Jan przechodzi na emeryturę w 1990 roku oraz ma ustalony wskaźnik 331,22%. Następnie Jan poznaje szczegółowo przepisy lub kontaktuje się ze specjalistą prawa zabezpieczenia społecznego i w roku 2016 przeliczają emeryturę z art. 110a otrzymując wskaźnik 250,05%. Następnie Jan będzie mógł przy odpowiednim złożeniu wniosku przeliczać świadczenie wiele razy z art. 110. Wysokość wskaźnika po przekroczeniu 250% nie wpływa na wysokość emerytury, a na prawo do ponownego przeliczenia (przejęcia nowej, wyższej kwoty bazowej).

Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku zastanów się o co wnosisz! Błędne złożenie wniosku może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy Twoje świadczenie podwyższając je, jednakże nie będzie możliwe jego przeliczenie w przyszłości! Skontaktuj się ze specjalistą a ponowne przeliczenie emerytury górniczej art. 110 zakończy się sukcesem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły