Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INTERLAW SP. Z O.O. (KANCELARIA SZCZODRY)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez InterLaw Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwanych dalej „Kancelaria Szczodry”, za pośrednictwem serwisu internetowego emeryturagornicza.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin dotyczy wszystkich usług tj. bezpłatnych oraz płatnych, świadczonych przez Kancelarię Szczodry.

§ 1 - INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej emeryturagornicza.pl jest InterLaw Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706528, NIP: 6312671641, REGON: 367640880.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Szczodry. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Kancelaria Szczodry ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
  1. Kancelaria Szczodry – właściciel Serwisu określony w § 1 ust. 1;
  2. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem internetowym https://emeryturagornicza.pl/;
  3. Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Szczodry;
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Kancelarią Szczodry oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
  6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
  7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności;
  8. Kancelaria Szczodry Alert! – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Kancelarię Szczodry za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Kancelarii Szczodry cyklicznych treści kolejnych edycji biuletynu zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach w Serwisie;
  9. Usługa – każde świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z Kancelarią Szczodry;
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Kancelarią Szczodry za pośrednictwem Serwisu;
  11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kancelarię Szczodry na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  12. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.);
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Kancelarią Szczodry.

§ 2 - USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ KANCELARIĘ SZCZODRY

 1. Kancelaria Szczodry udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, Usługa elektroniczna udostępniona przez Kancelarię Szczodry nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania Usługi elektronicznej, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa umieszczoną w Serwisie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym na przedłożenie oferty, jeżeli tego będzie dotyczyło zapytanie.
  2. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  3. Kancelaria Szczodry Alert! – korzystanie z Usługi elektronicznej Kancelaria Szczodry Alert! następuje poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w odpowiednio oznaczone pole oraz potwierdzenie czynności kliknięciem w przycisk „dołącz”, a następnie potwierdzenie swojego żądania poprzez kliknięcie w odnośnik (link) aktywacyjny wysyłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail), wówczas z chwilą potwierdzenia dyspozycji Klient zostaje zapisany do listy subskrybentów Usługi elektronicznej. Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Usługi elektronicznej (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do Kancelarii Szczodry, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariaszczodry.pl lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: InterLaw Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice lub też poprzez odnośnik (kliknięcie w odnośnik) umieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem Usługi elektronicznej. Skorzystanie z Usługi elektronicznej, tj. prawidłowe zapisanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta do listy subskrybentów daje prawo do otrzymywania informacji: reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w zakresie funkcjonowania Serwisu. Klient korzystając z Usługi elektronicznej wyraża zgodę na otrzymywanie treści określonych w zdaniu poprzednim.
 2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Kancelaria Szczodry: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 121.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 106.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 121.0. lub wyższej, Safari w wersji 17.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi javascript.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kancelarii Szczodry oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Kancelarię Szczodry oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została przedstawiona w § 7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariaszczodry.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: InterLaw Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kancelarię Szczodry. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w tej samej formie, w której reklamacja została złożona do Kancelarii Szczodry.

§ 3 - UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z Kancelarią Szczodry drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej biuro@kancelariaszczodry.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi. Po ustaleniu zindywidualizowanych cech Usługi zostaje ona dodana do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępniona Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy między Klientem a Kancelarią Szczodry następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Usługi widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową z Kancelarią Szczodry.
 4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia: (1) zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią Szczodry następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz zamówienia (2) w następstwie złożenia Zamówienia Kancelaria Szczodry niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Kancelarię Szczodry Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wprowadzony w Formularzu Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Kancelarię Szczodry zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Kancelarią Szczodry. Rodzaj Umowy zawieranej z Klientem wynika bezpośrednio z rodzaju wybranej Usługi oraz stanowi umowę o świadczenie usług.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Kancelarii Szczodry.
 6. Kancelaria Szczodry zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji zamówienia albo anulowania złożonego zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, podania nieprawdziwych danych, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem.

§ 4 - USŁUGI OFEROWANE PRZEZ KANCELARIĘ SZCZODRY I OGRANICZENIA

 1. Definicje:
  1. Telefoniczna Konsultacja Prawna – Usługa odpłatna polegająca na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z radcą prawnym lub specjalistą prawa zabezpieczenia społecznego, w ustalonym między Klientem a Kancelarią Szczodry terminie, na temat wybrany przez Klienta zgodnie z ofertą opublikowaną w Serwisie.
 2. Kancelaria Szczodry jest zobowiązana dokładać wszelkich starań, aby zapewnić najwyższa jakość Usług, w tym realizację Usług w umówionym terminie.
 3. Kancelaria Szczodry zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub Usług w przypadku braku płatności za Usługę lub Usługi w ustalonym terminie, po wcześniejszym powiadomieniu Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, zdefiniowany w Formularzu zamówienia.

§ 5 - SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

 1. Kancelaria Szczodry udostępnia skuteczną formę kontaktu:
  1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@kancelariaszczodry.pl;
  2. elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego od adresem https://www.emeryturagornicza.pl/kontakt;
  3. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: InterLaw Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice;
  4. telefonicznie – z Sekretariatem Kancelarii Szczodry pod numerem: +48 532 198 504.
 2. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi lub Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) wykorzystanego do wykonania Usługi lub Usługi elektronicznej.

§ 6 - FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Kancelaria Szczodry udostępnia Klientom następujące sposoby płatności:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności z wykorzystaniem karty kredytowej / debetowej.
 2. Kancelaria Szczodry, jak również systemy płatności udostępnione przez Kancelarię Szczodry nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa lub inny wydawca karty kredytowej / debetowej mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT wystawiana jest przez Kancelarię Szczodry niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności za Usługę.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

§ 7 - REKLAMACJA USŁUGI

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Kancelarii Szczodry względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Kancelaria Szczodry obowiązana jest dostarczyć Klientowi zamówioną Usługę bez wad.
 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariaszczodry.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: InterLaw Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kancelarię Szczodry. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w tej samej formie, w której reklamacja została złożona do Kancelarii Szczodry. Brak ustosunkowania się Kancelarii Szczodry w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 8 - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Kancelarią Szczodry w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

§ 9 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria Szczodry wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię Szczodry utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariaszczodry.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: InterLaw Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umów o świadczenie Usługi – od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Kancelaria Szczodry ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Kancelaria Szczodry dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść:
  1. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria Szczodry wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię Szczodry utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Kancelaria Szczodry nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kancelarię Szczodry o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Odpowiedzialność Kancelarii Szczodry w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Kancelaria Szczodry ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kancelarią Szczodry a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii Szczodry.

§ 11 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Szczodry.
 2. Kancelaria Szczodry dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą Usługi lub Usług zakupionych przez Klienta.
 3. Kancelaria Szczodry przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi lub Usług, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi lub Usług, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Kancelarię Szczodry zawierane są w języku polskim.
 2. Kancelaria Szczodry zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Kancelaria Szczodry Alert!) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.02.2024 r.