Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY DANE SAMODZIELNIE

PODSTAWA PRAWNA

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie ogólne).

PODSTAWA FAKTYCZNA

Poinformowanie osób fizycznych, korzystających lub zamierzających skorzystać z usług świadczonych przez administratora o jej prawach i obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, jak również zapewnienie najlepszej wiedzy (spełnienie obowiązków informacyjnych) osoby fizycznej względem administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest InterLaw Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706528, NIP: 6312671641, REGON: 367640880.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarzają dane osobowe w celu:

  1. zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług lub świadczenie usług elektronicznych znajdujących się w ofercie Kancelarii Szczodry (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorach m.in. w celach rozliczeniowych i księgowo-podatkowych (art. 6 lit c RODO);
  3. rozpatrywania otrzymanych reklamacji, ochrony przed roszczeniami, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i wykonanie usługi lub świadczenie usługi elektronicznej.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. podmioty zaangażowane w realizację umów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług oraz umów o powierzenia przetwarzania danych – w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej umowy;
  2. uprawnione organy państwa – na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Decyzje w Państwa sprawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, jednocześnie nie jesteście Państwo profilowani.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane przetwarzane będą przez okres wykonania umowy lub usługi oraz usługi elektronicznej oraz do 6 lat od jej wykonania, rozwiązania lub odstąpienia.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W DOWOLNYM MOMENCIE

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.