Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Renta rodzinna po mężu górniku

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury górniczej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń.

W zakresie stosowania przepisów o rencie rodzinnej, wobec osoby zmarłej przyjmuje się, że osoba ta z chwilą śmierci była całkowicie niezdolna do pracy.

Na potrzeby niniejszego artykułu omówiono zasady nabywania prawa do renty rodzinnej przez małżonka świadczeniobiorcy albo górnika, który zmarł przed ustaleniem prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prawo do renty rodzinnej po górniku

Bez względu na fakt, czy zmarły pobierał świadczenie emerytalne dla górników, czy też pozostawał w zatrudnieniu, uprawnione osoby mają prawo do złożenia wniosku o przyznanie prawa do renty rodzinnej, która będzie obliczana ze stażu pracy, w tym okresu pracy górniczej oraz wysokości pobieranego wynagrodzenia przez zmarłego górnika.

Renta rodzinna w przypadku ustalonego prawa do emerytury górniczej

W przypadku, gdy zmarły świadczeniobiorca był uprawniony oraz posiadał ustalone prawo do emerytury górniczej, uprawniony członek rodziny – w tym przypadku małżonka zmarłego (wdowa), ma prawo do ustalenia prawa do renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na skutek wniosku zainteresowanej.

Prawo do renty rodzinnej dla wdowy po zmarłym będzie jednak podlegało ograniczeniom wynikającym z art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych:

art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.


2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.


3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.


4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.


5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wdowca.

Z powyższego wynika, że w pierwszej kolejności prawo do renty rodzinnej po zmarłym przysługuje wdowie, która w chwili śmierci małżonka ukończyła wiek 50 lat lub posiadała ustaloną niezdolność do pracy, przy czym pamiętać należy, że o niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS lub dalej sąd powszechny w przypadku wniesienie odwołania od niekorzystnej decyzji organu rentowego).

W kolejnym przypadku uprawniona do renty rodzinnej będzie również wdowa, która sprawuje opiekę (wychowuje) co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które będzie uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym (w zbiegu z małżonką). Dzieci nie mogą jednak osiągnąć wieku większego niż 16 lat w chwili śmierci albo 18 lat w przypadku, gdy kontynuują kształcenie. W dalszej kolejności renta rodzinna przysługuje wdowie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy, które jest również uprawnione do renty rodzinnej.

Ostatecznie uprawniona do renty rodzinnej będzie również wdowa, która uzyska wiek 50 lat lub niezdolność do pracy w ciągu 5 lat od dnia śmierci małżonka. Względnie uprawniona będzie również wdowa, która wiek 50 lat osiągnie nie później niż zakończenie wychowywania dzieci, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej.

Przepis art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach reguluje zasady nabywania prawa do renty rodzinnej przez małżonkę, która rozwiodła się ze zmarłym lub miała ustalone prawo do alimentów.

Wdowa niespełniająca warunków do nabycia prawa do renty rodzinnej na podstawie przytoczonego przepisu, która nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania (środków finansowych, zatrudnienia) ma wówczas prawo do okresowej renty rodzinnej na czas roku od chwili śmierci męża albo na czas niezbędny do odbycia szkolenia pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia śmierci małżonka.

Ważne! Osoba posiadająca wyłącznie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie spełnia warunku niezdolności do pracy. O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, komisja lekarska ZUS lub sąd powszechny w przypadku wniesienia odwołania od decyzji organu rentowego który wcześniej odmówił ustalenia niezdolności do pracy, przy dochowaniu procedury odwoławczej.

Renta rodzinna w przypadku, gdy zmarły nie nabył prawa do świadczenia emerytalnego

W sytuacji, gdy zmarły górnik nie nabył prawa do emerytury górniczej lub renty z tytułu niezdolności do pracy należy w pierwszej kolejności zweryfikować, czy spełniałby warunki do ustalenia jednego z tych dwóch świadczeń. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury powstaje z mocy prawa po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, natomiast sam wniosek o ustalenie prawa do emerytury górniczej stanowi moment weryfikacji spełnienia tych warunków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz potwierdzenia nabycia tego prawa w drodze decyzji organu rentowego.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przyjmuje się, że osoba zmarła w chwili śmierci była całkowicie niezdolna do pracy co stanowi podstawę do ustalenia renty rodzinnej po zmarłym, również w przypadku, gdy ten nie posiadał prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym wypadku również będą obowiązywały warunki, jakie musi spełnić wdowa, jak wykazano powyżej omawiając treść art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Renta rodzinna dla wdowy

Jeżeli w toku prowadzonego postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych napotykasz na problemy w ustaleniu prawa do renty rodzinnej lub prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia albo występuje potrzeba weryfikacji poprawności naliczenia renty rodzinnej możesz rozważyć kontakt z Sekretariatem lub zakup telefonicznej konsultacji prawnej celem bezpośredniego kontaktu ze specjalistą prawa zabezpieczenia społecznego.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.