deputat węglowy

Rekompensata za deputat węglowy dla wdów i sierot

rekompensata za deputat węglowy dla wdów i sierot

Rekompensata za deputat węglowy dla wdów i sierot po górnikach

W dniu 14 grudnia 2018 r. Senat ostatecznie rozpatrzył oraz przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Oznacza to, że ustawa uchwalona przez Sejm trafi do podpisania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Kliknij w odnośnik poniżej, aby zapoznać się z treścią ustawy:

ustawa z dnia 23 listopada 2018 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Kto jest uprawniony do uzyskania rekompensaty z tytułu utraty do bezpłatnego węgla

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) osobą uprawnioną do uzyskania rekompensaty z tytułu utraty deputatu węglowego jest:

1. uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń:

    • byłych pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany z przedsiębiorstwem górniczym na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), i którzy po ustaniu tego stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego i je pobierali;
    • emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy zamiast emerytury lub tej renty pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku;
    • wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli utrata uprawnienia do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana w jakikolwiek inny sposób;

2. wdowy i wdowców, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 października 2017 r. oświadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (poniżej treść przepisu), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym.

  • art. 2 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla:

emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej „rentą”, i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń

3. osoby uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym, którym nie wypłacono świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, z wyjątkiem osób, którym przedsiębiorstwo wypłacające udzieliło pisemnej odmowy, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy.

4. wdowy, wdowców i sieroty otrzymujących świadczenia specjalne, o których mowa w art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach irentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), albo mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku przedsiębiorstwa górniczego zmarłym w czasie trwania stosunku pracy lub byłym pracowniku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze, pobierających bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

Ile wynosi rekompensata z tytułu utraty deputatu węglowego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wysokość rekompensaty z tytułu utraty prawa do deputatu wynosi 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Rekompensata jest wypłacana jednorazowo przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające przekazem pocztowym albo przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, wskazany we wniosku o wypłatę rekompensaty.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia po utracie deputatu

Wniosek składa wyłącznie osoba uprawniona. Wniosek składa się do przedsiębiorstwa wypłacającego. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwem wypłacającym jest:

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374) – w przypadku osób uprawnionych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw górniczych lub przedsiębiorstw górniczych, które zaprzestały wydobycia węgla kamiennego na podstawie koncesji przed dniem wejścia w życie ustawy;

lub

przedsiębiorstwo górnicze – w przypadku osób uprawnionych z przedsiębiorstw górniczych, które w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Oznacza to, że przedsiębiorstwem wypłacającym będzie dla czynnych kopalń (w dniu wejścia w życie ustawy) to przedsiębiorstwo górnicze, które odpowiada za wydobycie na danej kopali albo Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Pełny spis punktów, które będą przyjmowały wniosek znajdziesz w odnośniku: lista podmiotów, które przyjmują wnioski o rekompensatę z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty węglowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy wniosek o wypłatę rekompensaty osoba uprawniona składa do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego w terminie 90 dni. Termin 90 dni liczy się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli po jej podpisaniu przez Prezydenta oraz opublikowaniu w dzienniku ustaw.

Rekompensaty dla wdów po górnikach

Nie wiesz czy będzie przysługiwała Tobie rekompensata w wysokości 10 000 złotych lub otrzymałaś decyzję odmowną za poprzedni wniosek? Boisz się złożyć odwołanie od decyzji przedsiębiorstwa wypłacającego do sądu lub nie wiesz jak złożyć takie odwołanie? Zawsze możesz umówić się ze mną na spotkanie w Gliwicach – dane adresowe znajdziesz w zakładce kontakt. Możesz również zakupić telefoniczną konsultację prawną, wówczas będziemy mogli zabezpieczyć Twój interes prawny.

5/5 - (2 votes)