Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Jakie dokumenty do emerytury górniczej

Przed złożeniem wniosku o emeryturę górniczą należy zebrać dokumenty potwierdzające staż pracy ubezpieczonego, okresy pracy górniczej oraz zarobki, z których obliczone zostanie przyszłe świadczenie emerytalne. Powinieneś zwrócić uwagę, że brak dokumentów potwierdzających przebieg kariery zawodowej lub uzyskiwane zarobki może negatywnie wpłynąć na wysokość świadczenia lub spowodować wydanie decyzji odmownej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty przygotować do emerytury górniczej

Jak wyjaśniłem w artykule pod tytułem: z czego składa się emerytura górnicza, wpływ na to świadczenie mają nie składki odprowadzone na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a okresy składkowe i nieskładkowe przebyte w ciągu całego życia, jak również okresy pracy górniczej oraz zarobki wybrane w okresie 10 albo 20 lat z Twojej kariery zawodowej.

Dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe

W pierwszej kolejności należy zgromadzić dokumenty potwierdzające przebycie okresów składkowych i nieskładkowych. W tym celu postępować postępować jak w artykule, w którym opisałem jak przygotować się do zgromadzenia dokumentacji emerytalnej. Z kolei wszystkie okresy składkowe oraz nieskładkowe wyszczególniłem we wpisie pod tytułem z czego składa się emerytura górnicza.

Dokumentem potwierdzającym okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do emerytury górniczej będą: legitymacja ubezpieczeniowa (bordowa książeczka), świadectwa pracy, zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej lub książeczka wojskowa, zaświadczenia z urzędów pracy, akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 4.

Okresy składkowe to okresy zatrudnienia, w szczególności poza obszarem wydobywczym. Okresy zatrudnienia pod ziemią również stanowią okresy składkowe liczone do emerytury górniczej, aczkolwiek ich prawidłowe udokumentowane wymaga przedłożenia większej ilości dokumentów lub zawarcia odpowiednich adnotacji, aby liczone były jako okresy pracy górniczej, dlatego opisano je pod osobnym tytułem poniżej.

Dokumenty potwierdzające okresy pracy górniczej

Okresy pracy górniczej mają istotny wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego dla górników, albowiem stosowane są do nich korzystniejsze przeliczniki, aniżeli wynika to ze standardowych przeliczników stosowanych do okresów składkowych zaliczanych do emerytury.

W celu udokumentowania okresu pracy górniczej należy przedłożyć: świadectwo pracy lub zaświadczenie ze wskazaniem wykonywania stanowiska w przedsiębiorstwie górniczym, a na dokumencie lub osobnym zaświadczeniu powinna zostać zawarta adnotacja o miejscu świadczenia pracy (na jakiej kopalni węgla kamiennego lub innym podmiocie, w którym była świadczona). Na świadectwie pracy lub zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o tym czy praca świadczona była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ważne! W przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach wykonujących roboty na rzecz kopalń należy wyszczególnić, na jakiej kopalni świadczone były prace przez ubezpieczonego. Mimo powyższego organ rentowy może nie uwzględnić takiego zatrudnienia do okresu pracy górniczej albowiem zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to ubezpieczony winien wykazać, że dane przedsiębiorstwo posiadało umowę na prace górnicze lub montażowe. Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest w tym zakresie nieprawidłowe oraz w przypadku wydania decyzji odmownej należy rozważyć wniesienie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Innymi dokumentami, które mają wpływ na wysokość naliczonych okresów pracy górniczej są: zaświadczenia o pracy w przodku (dniówki przodkowe) to znaczy dniówki przepracowane w wymiarze półtorakrotnym, do których stosuje się przelicznik 1,8. W takim wypadku należy wykazać zaświadczenie o pracy w wymiarze półtorakrotnym

W przypadku członkostwa w drużynie ratowniczej należy pozyskać, a następnie przedłożyć przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o członkostwie w drużynie ratowniczej.

Ważne! Do 30.06.2017 r. specjalista wchodził w skład członków drużyny ratowniczej. Począwszy od 01.07.2017 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego, specjalista został wykreślony z członków drużyny ratowniczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoznając wnioski o emeryturę górniczą nie uwzględnia okresu obejmowania funkcji specjalisty w drużynie ratowniczej, nawet za czas, gdy specjalista wchodził w jej skład. Czynność ta obarczona jest błędem i nie jest zgodna z obowiązującym prawem. W okresie, gdy specjalista był członkiem drużyny ratowniczej, organ rentowy winien uwzględnić ten czas jako członek drużyny ratowniczej, co może wpłynąć na wysokość świadczenia, albowiem stosuje się w tym przypadku przelicznik 1,8.

Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia

Dokumentem potwierdzającym wysokość pobieranego wynagrodzenia jest przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7). W najlepszym dla ubezpieczonych wariancie, taki dokument powinien zostać przedłożony z każdego stosunku zatrudnienia. Wynagrodzenie może zostać również udokumentowane legitymacją ubezpieczeniową (bordowa książeczka) w przypadku posiadania stosownych wpisów.

W przypadku trudności w pozyskaniu dokumentacji potwierdzającej nasze wynagrodzenie w przeszłości należy jednak przeanalizować, czy brak tego dokumentu z konkretnych stosunków zatrudnienia będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, albowiem jak wykazano w innych artykułach, podstawę wymiaru świadczenia emerytalnego oblicza się z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających rok złożenia wniosku albo z 20 lat wybranych z pełnego okresu zatrudnienia.

Tym samym posiadanie potwierdzenia odnośnie do pobieranego wynagrodzenia ze wszystkich zakładów pracy pozwoli na pewno ustalić najkorzystniejszy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, jednakże brak części dokumentów może, ale też nie musi oznaczać ustalenia niższego świadczenia, dlatego należy zweryfikować taki stan faktyczny.

 

Pomoc specjalisty w skompletowaniu dokumentów do emerytury górniczej

W przypadku trudności w ustaleniu wszystkich niezbędnych dokumentów do emerytury górniczej możesz zwrócić się do mnie z zapytaniem o możliwość ich skompletowania, celem ustalenia możliwie najwyższego świadczenia emerytalnego. Pierwszy kontakt z jest bezpłatny oraz należy skierować go do Sekretariatu.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.