Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Jak obliczana jest emerytura górnicza

Emerytura górnicza jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które ustalane jest w rozumieniu tak zwanych starych zasad. Oznacza to, że wpływ na wysokość emerytury górniczej mają okresy składkowe i nieskładkowe oraz kwota bazowa obowiązująca w dacie przyznania prawa do emerytury. Nadto wpływ na wysokość świadczenia mają przeliczniki stosowane do okresów pracy górniczej oraz wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury, który uzależniony jest od wysokości zarobków pobieranych w okresie 10 albo 20 lat. Świadczenie to nie jest w szczególności obliczane ze składek odprowadzonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz nie jest uzależnione od tabel średniego dalszego przewidywanego trwania życia, jak ma to miejsce w przypadku emerytur kapitałowych, na przykład emerytury z wieku powszechnego.

Kwota bazowa emerytura górnicza

Kwota bazowa stosowana do obliczenia emerytury górniczej wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia w społeczeństwie, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Kwota bazowa ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opublikowana kwota bazowa obowiązuje w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2023 r. kwota bazowa w 2022 roku kalendarzowym wyniosła 5540,25 złotych i wskaźnik ten dla emerytur górniczych obowiązuje w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

Zobacz, jak kształtowała się kwota bazowa na przestrzeni lat, począwszy od 1999 roku:

wysokość kwoty bazowej od 1999 roku

od 1 czerwca 1999 r. - 1327,44 zł
od 1 czerwca 2000 r. - 1540,20 zł
od 1 czerwca 2001 r. - 1683,27 zł
od 1 czerwca 2002 r. - 1775,89 zł
od 1 marca 2003 r. - 1862,62 zł
od 1 marca 2004 r. - 1829,24 zł
od 1 marca 2005 r. - 1903,03 zł
od 1 marca 2006 r. - 1977,20 zł
od 1 marca 2007 r. - 2059,92 zł
od 1 marca 2008 r. - 2275,37 zł
od 1 marca 2009 r. - 2578,26 zł
od 1 marca 2010 r. - 2716,71 zł
od 1 marca 2011 r. - 2822,66 zł
od 1 marca 2012 r. - 2974,69 zł
od 1 marca 2013 r. - 3080,84 zł
od 1 marca 2014 r. - 3191,93 zł
od 1 marca 2015 r. - 3308,33 zł
od 1 marca 2016 r. - 3408,62 zł
od 1 marca 2017 r. - 3536,87 zł
od 1 marca 2018 r. - 3731,13 zł
od 1 marca 2019 r. - 4003,88 zł
od 1 marca 2020 r. - 4294,67 zł
od 1 marca 2021 r. - 4512,41 zł
od 1 marca 2022 r. - 4944,79 zł
od 1 marca 2023 r. - 5540,25 zł

Część socjalna kwoty bazowej do emerytury górniczej

Jedną z części składowych wysokości świadczenia emerytalnego dla górników jest część socjalna kwoty bazowej. Część socjalna stanowi 24% kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku o emeryturę.

Oznacza to, że czas przejścia na emeryturę górniczą ma znaczenie, albowiem jak wykazano powyżej kwota bazowa zmienia się każdego roku oraz obowiązuje od 01 marca do ostatniego dnia lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Przykład: górnik złoży wniosek o przyznanie prawa do emerytury górniczej w lutym 2023 roku, wówczas jego część socjalna kwoty bazowej wyniesie: 24% od kwoty 4944,79 złotych = 1186,75 złotych. Jeżeli natomiast wniosek zostałby złożony w dniu 05 marca 2023 r. część socjalna wyniosłaby odpowiednio 24% od kwoty bazowej 5540,25 złotych = 1329,66 złotych.

Na podstawie powyższego przykładu można wysunąć wniosek, że korzystniej jest nabyć prawo do świadczenia emerytalnego począwszy od marca danego roku kalendarzowego, gdy kwota bazowa będzie wyższa niż ta, która obowiązywała we wcześniejszych miesiącach.

Dla szczegółowego przeanalizowania korzyści przyjęcia nowej kwoty bazowej należy wziąć jednak również pod uwagę ewentualną waloryzację świadczeń, które odbywają się 01 marca każdego roku kalendarzowego, może się bowiem okazać, że przyjęcie mniejszej kwoty bazowej będzie korzystniejsze, w sytuacji, gdy następnie zostanie ona zwaloryzowana o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur.

Okresy składkowe i nieskładkowe do emerytury górniczej

Okresy składkowe i nieskładkowe przyjmowane do obliczenia świadczenia emerytalnego stanowią odzwierciedlenie przebiegu kariery zawodowej każdego z ubezpieczonych. W zależności od okresu składkowego i nieskładkowego, do obliczenia świadczenia emerytalnego stosuje się dwa podstawowe przeliczniki. Dla okresów nieskładkowych będzie to przelicznik 0,7 za każdy miesiąc, natomiast dla okresów składkowych będzie to przelicznik 1,3 za każdy przepracowany miesiąc.

Katalog okresów składkowych został wyszczególniony poniżej:

art. 6 ustawy o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (pełna treść)

Okresami składkowymi są następujące okresy:

1) ubezpieczenia;
2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej;
3) zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych:
a) okresy pozostawania duchownymi przed dniem 1 lipca 1989 r., pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu ubezpieczeniu,
b) okresy przebywania duchownych na misjach oraz okresy prowadzenia przez duchownych działalności duszpasterskiej wśród Polonii, przypadające po dniu 14 listopada 1991 r., do dnia wejścia w życie ustawy;
4) czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;
5) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
6) pełnionej w Polsce służby:
a) w Policji (Milicji Obywatelskiej),
b) w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego),
c) w Straży Granicznej,
ca) Straży Marszałkowskiej,
d) w Służbie Więziennej,
e) w Państwowej Straży Pożarnej,
f) w Służbie Celnej,
g) w Biurze Ochrony Rządu,
h) w Służbie Celno-Skarbowej,
i) w Służbie Ochrony Państwa;
7) pobierania zasiłku macierzyńskiego;
8) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną;
9) zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, jeżeli osoby te powróciły do kraju po dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za repatriantów;
10) świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
 
2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne:
1) zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia:
a) na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową,
b) obywateli polskich za granicą - w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, do których zostali delegowani lub skierowani; dotyczy to również członków rodziny delegowanego lub skierowanego tam pracownika, którzy podjęli zatrudnienie w tych placówkach w czasie pobytu za granicą,
c) obywateli polskich za granicą - w organizacjach międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i w zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich; zgoda nie jest wymagana w stosunku do pracowników, którzy wyjechali za granicę przed dniem 9 maja 1945 r.,
d) obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w okresie pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce;
2) pracy przymusowej:
a) wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej,
b) wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.,
c) wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r.,
d) wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim;
3) zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.;
4) pracy wykonywanej w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary pozbawienia wolności, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowania - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy określonego dla takiej pracy;
5) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie przepisów Kodeksu pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodowanie;
6) czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy;
6a) niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych;
6b) pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce;
7) sprawowania mandatu posła lub senatora w Państwie Polskim;
8) internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178);
9) wykonywania działalności twórczej lub artystycznej na obszarze Państwa Polskiego:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub w których ubezpieczony był zwolniony od opłacania składki,
b) przypadającej przed dniem 1 stycznia 1974 r., uznane przez Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającą przy ministrze właściwym do spraw kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał składki na ubezpieczenie społeczne po dniu 31 grudnia 1973 r.;
10) pracy adwokatów wykonywanej na obszarze Państwa Polskiego:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
b) przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu;
11) wykonywania na obszarze Państwa Polskiego pracy nakładczej:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
b) przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu,
jeżeli w tych okresach osoba wykonująca taką pracę uzyskiwała wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
12) pracy na obszarze Państwa Polskiego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w innych spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, w zespołowych gospodarstwach rolnych spółdzielni kółek rolniczych zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz pracy na rzecz tych spółdzielni:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
b) przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu;
13) pracy na obszarze Państwa Polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu takiej umowy:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
b) wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1976 r., jeżeli umowa odpowiadała warunkom ubezpieczenia obowiązującym w tym dniu;
14) pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego:
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
b) prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadało warunkom ubezpieczenia;
15) współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki;
16) ubezpieczenia społecznego duchownych na obszarze Państwa Polskiego, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki;
17) pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu na obszarze Państwa Polskiego po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem okresów pobierania stypendium przez osoby uczące się lub studiujące w systemie studiów dziennych.
 
3. Za okresy zatrudnienia i okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego, o których mowa w ust. 2, uważa się:
1) okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych granicach oraz
2) okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej przed ustaleniem jej obecnych granic.

W celu uzyskania dostępu do pełnego katalogu okresów nieskładkowych należy rozwinąć poniższe menu:

art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (pełna treść)
Okresami nieskładkowymi są następujące okresy:

 

1) pobierania:
a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
c) świadczenia rehabilitacyjnego,
d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
2) pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
4) (uchylony)
5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;
6) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
7) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
8) urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
9) nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
9a) studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
9b) asystenckich studiów przygotowawczych;
10) dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku;
11) pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;
12) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia;
13) udokumentowanego okresu odbytego stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900).

W przypadku emerytury górniczej, każdy z okresów składkowych, który jest okresem pracy górniczej będzie obliczany zgodnie z przelicznikami omówionymi poniżej.

Ważne! Pamiętaj, że zgodnie z art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli w tym samym czasie miałeś dwa lub więcej tytułów do okresów składkowych / nieskładkowych to Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględni tylko jeden z nich. Organ rentowy powinien uwzględnić okres, który jest korzystniejszy dla Ciebie.

Ważne! Zwróć uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych do okresów składkowych zalicza się okresy niezdolności do pracy przebyte przed dniem 15. listopada 1991 r. Oznacza to, że do dnia 15. listopada 1991 r. każdy okres zatrudnienia, bez względu na ilość chorobowego liczy się jako okres składkowy.

Okres pracy górniczej

Zgodnie z art. 51 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do emerytur górniczych stosuje się następujące przeliczniki:

 • 1,5 – za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • 1,8 – za każdy rok pracy, o której mowa w 50d;
 • 1,4 – za każdy rok pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, wykonywanej częściowo na powierzchni i częściowo pod ziemią;
 • 1,2 za każdy rok pracy, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego.

Oznacza to, że powyższe przeliczniki mają wpływ na wysokość lub ewentualnie przyśpieszenie prawa do nabycia emerytury górniczej.

Ważne! W przypadku prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek, przeliczniki mają wpływ wyłącznie na wysokość świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że zamiast podstawowego przelicznika wynikającego ze zwykłego okresu składkowego, stosuje się przelicznik górniczy. W przypadku emerytury górniczej ze względu na wiek (po 50 roku życia) - przelicznik 1,8 tak zwany wymiar półtorakrotny oprócz wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego, wpływa również na przyśpieszenie prawa do emerytury górniczej. Tym samym górnik po 50 roku życia, nie musi identyfikować się pełnymi 25 latami okresów pracy górniczej, albowiem wymiar półtorakrotny (okresy z przelicznikiem 1,8) nadrabiają czas niezbędny do nabycia prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

  Denis Szczodry
  Denis Szczodry
  https://emeryturagornicza.pl/
  Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.