Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej oblicza się w zależności od ilości osób uprawnionych do tego rodzaju świadczenia. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy emerytalnej, renta rodzinna wynosi dla jednej osoby 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,  dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, natomiast dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% tego świadczenia.

Ile wynosi renta rodzinna

Renta rodzinna ustalana jest procentowo w sposób przedstawiony powyżej. W pierwszej kolejności należy ustalić wysokość świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej.

Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu należy rozumieć wysokość emerytury, którą pobierał lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Pamiętaj! Jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy uznaje się, że była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna a renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Renta rodzinna dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy obliczana jest w rozumieniu tzw. starych zasad emerytalnych i wynosi:

  1. 24% kwoty bazowej;
  2. po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
  3. po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
  4. po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.

Renta rodzinna po osobie częściowo niedolnej do pracy

Osoba, która pobierała świadczenie rentowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy (czyli 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) będzie uznana za całkowicie niezdolną do pracy z chwilą śmierci (fikcja prawna). W ten sposób renta rodzinna zostanie obliczona od renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a zatem świadczenia wyższego, aniżeli renta z tytułu częściowej niezdolności.

Weryfikacja prawa do renty rodzinnej

Jeżeli chciałbym zlecić weryfikację prawa do ustalenia renty rodzinnej lub jej wysokości możesz skontaktować się ze mną za pomocą Sekretariatu spółki, w której pracuję.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły