Układ Zbiorowy Pracy dla górnictwa z 1975 r.

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 roku

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 roku stanowi niezwykle ważny, ówczesny akt prawny, regulujący zasady zatrudniania pracowników w górnictwie, zasady ich wynagradzania, czas pracy oraz większość kwestii regulujących stronek zatrudnienia. Układ Zbiorowy Pracy dla górnictwa z 1975 roku zastępuje Zakładowy Układ Pracy dla Górnictwa z 1957 roku.

UZP dla górnictwa z 1975 roku

UZP dla górnictwa z 1975 r. roku składa się z dwóch części: ogólnej oraz z załączników. Część ogólna składa się z trzech działów:

  1. postanowienia wstępne;
  2. czas pracy;
  3. zasady wynagradzania;
  4.  oraz warunki przyznawania innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę oraz warunki pracy związane z właściwościami pracy.

Część związana ze szczegółowymi załącznikami składa się z 41 dokumentów (załączników). Najważniejsze z nich umieszczam poniżej, natomiast pełen spis dokumentów dostępny jest pod spisem:

  1. Załącznik nr 1 – zasady wynagradzania robotników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego czynnych i w budowie, w przedsiębiorstwach robót górniczych i w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów;
  2. nr 2 – zasady wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego czynnych i w budowie, w przedsiębiorstwach robót górniczych, w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów, w centralach zjednoczeń przemysłu węglowego i w centrali Zjednoczenia Budownictwa Górniczego;
  3. nr 41 – zasady ustalania i wydawania deputatu węglowego.

Sprawdź! Wszystkie załączniki do Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Węglowego z 1975 roku.

Zasady wynagradzania robotników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego – UZP dla górnictwa z 1975 r.

Układ zbiorowy pracy dla górnictwa z 1975 r. zawiera w swoich zapisach regulacje dotyczące wysokości wynagrodzenia- stawki na dniówkę oraz stawek godzinowych dla robotników w zależności od kategorii zaszeregowania. Przepisy określają wysokość pobieranego wynagrodzenia w podziale na pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz na powierzchni.

Co daje prawnikowi posiadanie archiwum UZP z 1975 roku?

Poprzez posiadanie w prywatnym archiwum Układu Zbiorowego Pracy z 1975 roku wraz ze wszystkimi załącznikami, jestem w stanie odtworzyć z bardzo dużą dokładnością Twoje wynagrodzenie pobierane na kopali, kiedy pozostawałeś w zatrudnieniu po 1 stycznia 1975 roku. Lata wcześniejsze odtwarzam na podstawie między innymi UZP z 1957 roku, o czym możesz przeczytać w poprzednim artykule.

Karta Górnika w UZP dla przemysłu węglowego z 1975 r.

W akcie prawnym znajdziemy również regulacje dotyczące stawek wypłacanego dodatkowego specjalnego miesięcznego wynagrodzenia z Karty Górnika. Wysokość wynagrodzenia uzależniona była od stażu pracy oraz kategorii zaszeregowania. Ponadto, wynagrodzenie z karty górnika stanowi również podstawę do przeliczenia świadczenia emerytalnego w myśl art. 110 lub art. 110a. Oprócz tego, w przypadku decyzji odmownej z ZUS można odtworzyć Twoje wynagrodzenie przyjmując również tę część wynagrodzenia.

Ważne! Układ Zbiorowy Pracy z 1975 roku określa w jakich sytuacjach wynagrodzenie z Karty Górnika wzrastało o 100%.

Wynagrodzenie pracowników umysłowych w kopalniach węgla kamiennego – Układ Zbiorowy Pracy z 1 stycznia 1975 roku

Pensja pracowników umysłowych zatrudnionych w przemyśle węglowym zostało uregulowane w załączniku nr 2 do Układu. Wynagrodzenie pracowników umysłowych składało się z dwóch głównych części składowych oraz dodatków pozostałych. Były to odpowiednio:

  1. wynagrodzenie zasadnicze miesięczne;
  2. wynagrodzenie miesięczne w postaci dodatku funkcyjnego;
  3. dodatki pozostałe.

W akcie prawnym zostało określone w jakie wysokości otrzymywane jest wynagrodzenie w zależności od kategorii zaszeregowania. Wynagrodzenie dodatkowego z Kary Górnika wypłacane było również w podwójnej wysokości po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

Przeliczenie emerytury górniczej poprzez odtworzenie wynagrodzenia z UZP 1975 r.

Pamiętaj, że Twoją emeryturę górniczą można przeliczyć również w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmowną lub Twoja dokumentacja „została zniszczona”. Jak widać, po niewielkim wstępie do Układu Zbiorowego Pracy przedstawionego w niniejszym artykule, znajomość ówcześnie obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanie niezbędnych archiwalnych akt prawnych pozwala na odtworzenie pobieranego przez Ciebie wynagrodzenia w przeszłości, a przez to jego udowodnienie przed ZUS.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły