Przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Przeliczenie renty rodzinnej to czynność, którą możesz dokonać przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w przepisach art. 110, art. 110a, art. 111 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepisy te w niektórych przypadkach umożliwiają przyjęcie nowej kwoty bazowej do Twojego świadczenia rentowego!

Przeliczenie renty rodzinnej z art. 110 ustawy emerytalnej

Jednym ze sposobów na ponowne obliczenie świadczenia rentowego jest wspomniany powyżej artykuł 110 ustawy emerytalnej. Przepis ten stosuje się zarówno do świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Funkcjonowanie przepisu zostało szczegółowo omówione w odrębnym wpisie dotyczącym przeliczenia emerytury w oparciu o art. 110. Zasada jego działa jest identyczna jak opisano powyżej. Osoba, po której pobieramy świadczenie rentowe – rentę rodzinną musiała za życia spełnić przesłanki do przeliczenia swojej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Tylko w ten sposób możliwe jest ponowne obliczenie świadczenia rodzinnego.

W uproszczeniu niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek: odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całości lub w części po przyznaniu świadczenia oraz wskaźnik wysokości podstawy wymiaru musi być wyższy niż poprzednio obliczony.

Wskazówka: przeliczenie renty rodzinnej w oparciu o art. 110 ustawy emerytalnej jest najczęściej możliwe w przypadku, gdy świadczeniobiorca za życia celowo zapewnił spełnienie warunków do przeliczenia jego emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w przyszłości.

Jak wyjaśniam we wszystkich wpisach, to świadczeniobiorca bierze odpowiedzialność za swoje świadczenie w szczególności, gdy jest to emerytura przyznawana w trybie tzw. starych zasad emerytalnych, którą bez wątpienia jest emerytura górnicza. To świadczeniobiorca jest uprawniony do ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia zgodnie ze swoim żądaniem, a w konsekwencji ma wpływ na to czy zapewni sobie prawo do dalszego przeliczania swojego emerytury lub renty w przyszłości.

Renta rodzinna a art. 110a ustawy emerytalnej

Począwszy od 2015 r. najbardziej powszechnym sposobem na ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego stał się artykuł 110a ustawy o emeryturach i rentach. Nawiasem mówiąc nie do końca rozumiem fenomen tego przepisu, albowiem ustawodawca już od 1999 r. wprowadził przepis art. 110, który umożliwiał dalsze przeliczanie emerytur lub rent – wystarczyła odpowiednia znajomość ustawy emerytalnej w celu zabezpieczenia swojego interesu na przyszłość!

Należy zwrócić szczególną uwagę, że ustawodawca w przepisie art. 110a – w przeciwieństwie, jak do przepisu art. 110 oraz art. 111 ustawy emerytalnej posługuje się zwrotem „wysokość emerytury oblicza się ponownie„. Oznacza to, że przepis art. 110a ustawy emerytalnej stosuje się w pierwszej kolejności do świadczeń emerytalnych, a nie zaś renty rodzinnej.

W przypadku, gdy zmarły dożył wejścia w życie przepisy art. 110a ustawy emerytalnej w dniu 1 maja 2015 r., posiadał prawo do emerytury górniczej, takie świadczenie rentowe również można obliczyć na zasadzie art. 110a po spełnieniu przesłanek do jego obliczenia. Jeżeli zmarły nie dożył wejście w życie przepisu art. 110a brak możliwości skorzystania z tego przepisu do świadczenia rentowego.

Zwrócić należy uwagę, że przepis art. 110a w uproszczeniu wskazuje, że należy spełnić dwie przesłanki: zmarły musiał odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całości lub w części po przyznaniu świadczenia oraz jego wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia musi być wyższy niż 250%.

Wskazówka: w przypadku starszych świadczeniobiorców bardzo często (choć nie zawsze) łatwiej jest spełnić warunek posiadania wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyższego niż 250%, aniżeli wyższego od poprzednio obliczonego. Bardzo często wśród starszych emerytów górników wskaźniki te były ustalane w wysokości po kilkaset procent, mimo, że i tak ograniczone do 250%.

art. 111 ustawy emerytalnej a przeliczenie renty rodzinnej

Rentę rodzinną można również przeliczyć w oparciu o art. 111 ustawy emerytalnej. W tym przypadku jednak rentę oblicza się od kwoty bazowej, którą przyjęto do obliczenia świadczenia rentowego (stara kwota bazowa). Dla ponownego obliczenia renty wymagane jest spełnienie warunki wykazania wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyższego od poprzednio obliczonego z okresu przyjętego do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru.

Oznacza to, że możemy przeliczyć świadczenie rentowe kiedy możliwe będzie wykazanie wyższych zarobków przyjętych do poprzedniej podstawy wymiaru.

Przykład: rentę rodzinną uda się skutecznie przeliczyć w sytuacji, gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie przekracza 250% oraz uda się ustalić wyższe zarobki przyjęte do poprzedniej podstawy wymiaru (na przykład zarobki powiększone o wartość deputatu węglowego, jeżeli ten nie został wykazany na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które jest w posiadaniu ZUS).

Weryfikacja prawa do przeliczenia świadczenia rentowego

Jeżeli chciałbyś powierzyć swoją sprawę w weryfikację prawa do ponownego obliczenia świadczenia rentowego możesz podjąć kontakt z Sekretariatem i umówić konsultację lub spotkanie w Twojej sprawie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły