Przeliczenie części socjalnej emerytury po 30 miesiącach pracy

przeliczenie części socjalnej emerytury górniczej po 30 miesiącach pracy

W polskim systemie prawa zabezpieczenia społecznego istnieje możliwość ponownego obliczenia części socjalnej świadczenia emerytalnego – emerytury przyznanej w trybie tzw. starych zasad. Jak wyjaśniono poprzednio, emerytura górnicza jest z całą pewnością tego rodzajem świadczenia. W celu ustalenia nowej kwoty bazowej od części socjalnej świadczenia nie będziemy mieli styczności bezpośrednio z przeliczeniem pobieranej emerytury, a z ustaleniem nowej emerytury górniczej ze zwaloryzowaną kwotą bazową od części socjalnej świadczenia.

Ponowne obliczenie emerytury po 30 miesiącach pracy

W Polsce można nabyć prawo do dwóch świadczeń emerytalnych dla górników: emerytura górnicza bez względu na wiek, czyli świadczenie przyznawane przed osiągnięciem 50 roku życia oraz emerytura górnicza ze względu na wiek – świadczenie przyznawane po 50 roku życia.

Nabywając prawdo do pierwszego w kolejności świadczenia emerytalnego, czyli emerytury górniczej przed 50 rokiem życia, a następnie będąc dalej aktywnym zawodowo podlegałeś przez co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz spełniasz warunki do przyznania kolejnej emerytury górniczej, masz prawo do ustalenia kolejnego świadczenia emerytalnego ze zwaloryzowaną kwotą bazową od części socjalnej świadczenia.

Emerytura górnicza ponowne przeliczenie 30 miesięcy

W aktualnym stanie prawnym nie mamy zatem sytuacji z przeliczeniem aktualnie pobieranej emerytury, a faktycznie proces polega na ustaleniu kolejnej emerytury ze zwaloryzowaną kwotą bazową od części socjalnej świadczenia.

Teoretycznie, możesz wnosić o ustalenie kolejnej emerytury górniczej nawet bez przepracowania 30 miesięcy po przyznaniu pierwszego świadczenia. Organ rentowy powinien wydać decyzję o przyznaniu drugiej w kolejności emerytury górniczej, jednakże brak spełnienia warunku pracy po przyznaniu pierwszej emerytury przez okres 30 miesięcy spowoduje przyjęte tej samej podstawy wymiaru świadczenia, a zatem Twoja emerytura nie wzrośnie.

Pamiętaj: żeby przyjąć nową kwotę bazową musisz spełnić trzy warunki (1) nabyć prawo do emerytury przed 50 rokiem życia, (2) przepracować co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu emerytury, (3) spełniać warunki do ustalenia kolejnej emerytury górniczej.

Wzrost emerytury przeliczenie po 30 miesiącach pracy

W przypadku przeliczenia części socjalnej emerytury górniczej świadczenie zostanie obliczone na nowo tylko w zakresie 24% kwoty bazowej. Pozostała podstawa wymiaru zostanie przyjęta z poprzedniego świadczenia.

Przykład: jeżeli nabyłeś prawo do emerytury w kwietniu 2004 r., została ona obliczona od kwoty bazowej wynoszącej 1829,24 złotych. Wówczas Twoja część socjalna emerytury wynosiła 439,02 złotych (24% kwoty bazowej). Jeżeli doszłoby do ustalenia nowego świadczenia ze zwaloryzowaną kwotą bazową w roku 2020, Twoje świadczenie byłoby obliczone od kwoty bazowej wynoszącej już 4294,67 złotych. Zatem część socjalna świadczenia wyniosłaby wówczas 1030,72 złotych. Różnica w emeryturze to 591,70 złotych brutto miesięcznie.

Jak przeliczyć część socjalną emerytura górnicza

W pierwszej kolejności muszę powiedzieć, że nie każdy ma prawo do ustalenia kolejnej emerytury górniczej. W roku 2007 r. nastąpiła zmiana przepisów prawa zabezpieczenia społecznego w szczególności ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca uchylił ówcześnie obowiązujące przepisy o emeryturach górniczych w zamian wprowadzając nowe.

Wymaga podkreślenia, że niektóre okresy pracy górniczej zaliczane ówcześnie do ustalenia prawa do tego świadczenia, w aktualnym stanie prawnym mogą nie być respektowane.

Przykład: do emerytury górniczej bez względu na wiek przyznanej w rozumieniu starych przepisów o emeryturach górniczych okres niezdolności do pracy w wymiarze do 35 dni w roku wliczany był do okresów pracy górniczej. W aktualnym stanie prawnym brak podstawy do zaliczenia tego okresu pracy, jako okresu pracy górniczej.

Dlatego przed podjęciem decyzji o dochodzeniu swoich praw w postępowaniu sądowym po decyzji odmownej ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto przeprowadzić weryfikację akt sprawy, aby upewnić się, że Twoja sprawa ma szansę powodzenia przed sądem.

Decyzja odmowna przeliczenie emerytury po 30 miesiącach pracy

Z doświadczenia powiem, że od mniej więcej 2013 r. nie spotkałem się z pozytywną decyzją organu rentowego, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznałaby emerytowanemu górnikowi prawo do kolejnej emerytury górniczej ze zwaloryzowaną kwotą bazową od części socjalnej. ZUS w uzasadnieniu swojej decyzji wskazuje, że emeryturę górniczą można nabyć tylko raz.

Jak już wykazano powyżej w Polsce można nabyć prawo do wielu świadczeń emerytalnych, w tym dwóch emerytur górniczych ale pobierać tylko jedno świadczenie – najczęściej w najwyższej wysokości. W ten sposób wskazać należy, że wykładnia stosowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodna z literą prawa oraz utrwalonym orzecznictwem sądowym.

Pamiętaj: błędna wykładania stosowania przez ZUS nie zwalnia Cię z obowiązku spełnienia warunków do ustalenia tej emerytury oraz wykazania tych przesłanek w odwołaniu od decyzji ZUS. Skutecznie przygotowane odwołanie od odmownej decyzji organu rentowego pozwala wyegzekwować orzeczenie sądowe, w którym sąd zmienia decyzję ten sposób, że przyznaje emerytowanemu górnikowi prawo do nowej emerytury górniczej ze zwaloryzowaną kwotą bazową od części socjalnej świadczenia. Zdarza się, że wyroki zapadają bez konieczności udziału stron, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający do oceny stanu rzeczy i wydania właściwego orzeczenia w sprawie.

Emerytura górnicza weryfikacja akt sprawy

Jeżeli chciałbyś zweryfikować prawo do ponownego obliczenia świadczenia emerytalnego albo ustalenia kolejnej emerytury ze zwaloryzowaną kwotą bazową możesz podjąć ze mną kontakt w celu omówienia Twojej sytuacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły