Kiedy przysługuje emerytura górnicza?

Emerytura górnicza przysługuje pracownikowi wykonującemu pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą po spełnieniu przesłanek wskazanych w Ustawie o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie emerytalne może zostać przyznane po ukończeniu 55 roku życia, 50 roku życia lub bez względu na wiek. Aby dobrze zrozumieć, kiedy należy się emerytura górnicza zapoznaj się najpierw z wpisem czym jest emerytura górnicza.

Emerytury górnicze po nowemu

Zasady przyznawania emerytur górniczych od 1 stycznia 2007 r. zostały określone w art. 50a Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem na emeryturę może przejść osoba, która spełnia poniższe wymagania:

  1. ukończyła 55 lat życia;
  2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej;
  3. nie przystąpiła do OFE albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Wcześniejsza emerytura górnicza w wieku obniżonym

Zgodnie z art. 55a ust. 2 Ustawy o emeryturach i rentach, emerytura górnicza przysługuje w obniżonym wieku 50 lat w sytuacji, gdy pracownik będący:

  • kobietą ma co co najmniej 20 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej;
  • mężczyzną ma co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Czym jest praca górnicza, a czym praca równorzędna z pracą górniczą wyjaśniam w pokreślonych odnośnikach.

Emerytura górnicza bez względu na wiek

Zgodnie z art. 50e ustawy emerytalnej prawo do górniczej emerytury przysługuje pracownikom bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat.

Do okresu 25 lat pracy zalicza się dodatkowo czas:

  1. niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne;
  2. czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c ust. 1 pkt 6), do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego

– bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły