Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Dlaczego dokumentacja archiwalna została zniszczona?

Problem ze zniszczeniem dokumentacji niezbędnej do emerytury dotyczy w szczególności dokumentacji płacowej w przypadku konieczności udokumentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zarobków z okresu przed 1980 rokiem. Oznacza to, że osoby pozostające w zatrudnieniu przed rokiem 1980 mogą nie uzyskać z zakładów pracy, od następców prawnych lub archiwów dokumentacji potwierdzającej wysokość pobieranego ówcześnie wynagrodzenia, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7).

Zasady przechowywania dokumentacji płacowej

Wyjaśnić trzeba, że dokumentacja płacowa stanowi dokumentację niearchiwalną i posiada ustalony przez ustawodawcę czasowy okres jej przechowywania, po upływie którego dokumentacja ta jest niszczona (brakowana). Zakłady pracy do końca 1990 roku nie były zobowiązane do przechowywania dokumentacji płacowej wytworzonej przed 1980 rokiem dłużej niż przez okres 12 lat. Powyższe miało oparcie w Zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1972 roku (opublikowane w Monitorze Polskim; M.P. 56 poz. 300 oraz M.P. 40 poz. 233) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 roku.

Kolejno, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 roku opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 10 poz. 35 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji emerytur i rent, zasadach ustalania emerytur i rent o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 104 poz. 450) zmieniono powyższy termin przechowywania dokumentacji płacowej, w szczególności list płac lub kart wynagrodzeń, na podstawie których oblicza się podstawy wymiaru emerytur lub rent na okres wynikający z okresu ustalania podstawy wymiaru do emerytury lub renty.

Ostatecznie sprawa ta została uregulowana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w której ustawodawca wprowadził obowiązek przechowywania dokumentacji płacowej przez okres 50 lat.

Zasady przechowywania dokumentacji osobowej

W zakresie przechowywania dokumentacji osobowej czyli świadectw pracy, angaży, przeszeregowań, informacji o zajmowanych stanowiskach oraz zakresach obowiązków nie powinny występować problemy w uzyskaniu odpisów tych dokumentów, albowiem okres przechowywania tego rodzaju dokumentacji wynosił 50 lat. 

Odtworzenie wynagrodzenia nieudokumentowanego

W przypadku braku dokumentacji płacowej istnieje możliwość odtworzenia wynagrodzenia nieudokumentowanego. Wynagrodzenie takie może zostać odtworzone jednak wyłącznie przed sądem powszechnym na skutek odwołania od decyzji ZUS. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak zweryfikować do jakich poziomów wynagrodzenie to może zostać odtworzone, albowiem z samej definicji odtwarzania wynagrodzenia, będzie ono zaniżone względem faktycznie pobranego (w zdecydowanej większości przypadków nie jest możliwe odtworzenie wynagrodzenia w 100% zgodnego z pobranym).

Tym samym w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy okres, z którego ma być odtwarzane wynagrodzenie będzie miał znaczenie dla wysokości świadczenia, a jeśli tak to czy poziom odtworzonego wynagrodzenia pozytywnie wpłynie na podwyższenie wysokości świadczenia emerytalnego.

W celu weryfikacji możliwości odtworzenia wynagrodzenia należy podjąć kontakt z Sekretariatem albo rozważyć zakup telefonicznej konsultacji prawnej celem bezpośredniego kontaktu ze specjalistą prawa zabezpieczenia społecznego.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.